Skip to main content

Tietosuojaseloste

 

 

Keitä olemme

Rekisteri- ja tietosuojaseloste, Hossaset Oy/Loma-Hossa:n asiakasrekisteri 

Tämä on Hossaset Oy/Loma-Hossa:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2019. Viimeisin muutos 18.05.2019. 

1. Rekisterinpitäjä 
Hossaset Oy/Loma-Hossa 1961886-3
Hossantie 273, 89920 Ruhtinansalmi 
majoitus@loma-hossa.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
Jari Paasovaara, Loma-Hossa
Hossantie 273, 89920 Ruhtinansalmi
irene.paasovaara@loma-hossa.fi 

3. Rekisterin nimi 
Hossaset Oy/Loma-Hossa asiakasrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Hossaset Oy/Loma-Hossa kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua esimerkiksi varauksen tai majoittumisen aikana ja sen jälkeen. 
Hossaset Oy/Loma-Hossa käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: 
* Hallinnoidakseen, tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen palveluita
* Käsitelläkseen palveluita koskevia varauksia ja tilauksia
* Ollakseen yhteydessä asiakkaisiin esimerkiksi tekstiviestitse, muiden mobiilisovellusten välityksellä tai sähköpostitse
* Ilmoittaakseen varauksen statuksen tai varaukseen liittyvän tietoja
* Määrittääkseen vikoja, optimoidakseen teknologiaa ja mahdollistaakseen yhteydenoton varausta tai palveluiden toteuttamista koskevissa ongelmatilanteissa
* Analysoidakseen ja parantaakseen palveluiden laatua ja palvelukokemusta
* Yksilöidäkseen asiakkaiden kanssa käytyä palveluita koskevaa viestintää, esimerkiksi luomalla profiilin ja lähettämällä tarjouksia, jotka vastaavat profiilia palveluiden käyttäjänä
* Analysoidakseen palveluidemme tilastoja ja käyttäjien käyttäytymistä
* Parantaakseen asiakkaiden etuja ja palvelukokemusta muilla tavoilla, joita uskomme asiakkaiden arvostavan
* Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Tietoja käytetään mainostaaksemme palveluita ja tuotteita, suoraan tai epäsuorasti, mukaan lukien käyttäytymiseen perustuva markkinointi, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.
* Lisäksi, matkustajatietoja käsitellään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi ja tilastojen laatimiseksi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle: 
Henkilön antama suostumus henkilötietojen käyttöön kun henkilö on tilannut Hossaset Oy/Loma-Hossa:n tarjouskirjeen (tilataan puhelimitse tai sähköisesti internet-sivuiltamme) Vuokrasopimus, jossa rekisteröity henkilö on osapuolena, Suomen laki 28.4.2006/308 § majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, velvoittaa matkustajatietojen säilyttämiseen ja mahdollistaa asiakaspalvelun edellyttämät yhteydenotot ja asiakassuhteen ylläpidon. 
Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa veloituksetta kieltää Hossaset Oy/Loma-Hossaa käsittelemästä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa siihen antama suostumus. 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, henkilötunnus, y-tunnus, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 
Tiedot säilytetään laskutusjärjestelmässä toistaiseksi ja poistetaan mikäli asiakas pyytää henkilötietojensa poistamista. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, www-lomakkeiden kautta lähetetyistä viesteistä, jälleenmyyjien kuten www.tripadvisor.fi:n ja yms. lomakkeilla, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, matkustajailmoituksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
Vuokramökeillä majoittuvista henkilöistä kerätään matkustajailmoituksia (Suomen laki 28.4.2006/308 ”Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta). Majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään matkustajailmoitus. Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus. Ilmoituksesta on käytävä ilmi majoitustoiminnan harjoittajan toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä majoitusliikkeen käyntiosoite. Matkustajailmoituksessa on mainittava seuraavat tiedot (matkustajatiedot): 
1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus; 
2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat; 
3) matkustajan osoite; 
4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen; 
5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä 
6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa. 
Lisäksi matkustaja voi ilmoittaa matkustajailmoituksessa, tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia. 
Mitä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään, koskee myös sellaista 1 §:n 2 momentin 10 kohdassa tarkoitettua ryhmämatkan johtajaa, joka toimii matkanjärjestäjän edustajana. Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään, ei koske matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi. Mitä 1 momentin 5 kohdassa säädetään, ei koske Pohjoismaan kansalaista eikä matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi. 
Matkustajan on vahvistettava matkustajailmoituksen matkustajatiedot allekirjoituksellaan. Ryhmämatkan johtaja voi kuitenkin ryhmämatkalle osallistuvien matkustajien puolesta allekirjoittaa 1 momentissa tarkoitetun yhteisen matkustajailmoituksen. Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun henkilön ei tarvitse allekirjoittaa matkustajailmoitusta. 
Fyysisiä matkustajakortteja säilytetään lain mukaan vuosi, jonka jälkeen ne tuhotaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Matkustajatiedot luovutetaan pyydettäessä lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä tietokoneen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
Emme vastaa niistä tiedoista joita kolmannen osapuolen toimijat, kuten esimerkiksi internetin varaussivustot tai matkatoimistot keräävät ja säilyttävät majoitusvarauksiin liittyen. Vastaamme vain Hossaset Oy/Loma-Hossalle toimitetusta tiedosta. 

8.1. Manuaalinen aineisto 
Majoitusvaraukset tallennetaan varausvihkoon. Vihko on varauksia vastaanottajan mukana liikkuvassa toimistossa. Muuna aikana vihkoa säilytetään lukitussa tilassa, johon asiattomilta on pääsy estetty. Ainoastaan varauksia vastaanottajalla, rekisterinpitäjällä ja lain määräämillä viranomaisilla on vihkoon käyttöoikeus. 

8.2. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot 
Rekisteri sijaitsee Hossaset Oy:n tietokoneella, joka on sijoitettu Hossaset Oy:n toimistoon osoitteessa Hossantie 273, Suomussalmi. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja valtuutettu ylläpitohenkilö. Kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Tarkastus- ja korjauspyynnöt sekä kiellot itseään koskeviin tietoihin liittyen osoitetaan: 
Hossaset Oy/Loma-Hossa 1961886-3
Hossantie 273, 89920 Ruhtinansalmi 
email: majoitus@loma-hossa.fi 
Muokattu: 10.11.2020